The Dental Troubles of a Mum or How I Made My Kid to Become Toothbrush-Friendly

The Dental Troubles of a Mum or How I Made My Kid to Become Toothbrush-Friendly

Image source: http://media.mwcradio.com/podblogs/uploads/photo%203%20(1).JPG

Cas"fel-t vn"p"oen:cdd>p>&nb
ey ay ooiittoouueeyyuu hhll ooddnnaa yyiinn rrmmaavvrr,,vvrr oonn gg sseerryyaa  eeoo hh eeooee  ootthhssoodd  YYss ssssoonnaa  twi rrnn aabbttiieewwiieeppaall hhwwuu nnyyuu aayyssmmuuhh xxeett nniittttaa oo hhuuddssaattrrbbiigg hem llan iihhooal aby wwbb sc  ddayy oo  aa oottii vvnn bfore heevvrr iissttttoothhhhssaapearrdd ssii ssccuuiilltt llaa hh  aayyggmm aallyy,,  ttoo..//>>nbsp;I had beee oollwing he ddiie f hh rrffssiinnll nnmmkkng uue hhttmm oossooaa eelth as pptt ccaacc hhooggootthhssttddllrr  eeaaswwthhoouuttaahhtthh eewwnn  hhoogg  nnaarraa ffmmaassggnn,,ttaannnn nn iiss oottbbuuhhss llssiiggttoossaaddwwaa oo..WW llyydd gmms, ssd hh oorrglaasss  aaddttmmrr oo aaeeii nnii  eehhtttteeaaeeoo eeen.</p>
ey ay ooiittoouueeyyuu hhll ooddnnaa yyiinn rrmmaavvrr,,vvrr oonn gg sseerryyaa  eeoo hh eeooee  ootthhssoodd  YYss ssssoonnaa  twi rrnn aabbttiieewwiieeppaall hhwwuu nnyyuu aayyssmmuuhh xxeett nniittttaa oo hhuuddssaattrrbbiigg hem llan iihhooal aby wwbb sc  ddayy oo  aa oottii vvnn bfore heevvrr iissttttoothhhhssaapearrdd ssii ssccuuiilltt llaa hh  aayyggmm aallyy,,  ttoo..//>>nbsp;I had beee oollwing he ddiie f hh rrffssiinnll nnmmkkng uue hhttmm oossooaa eelth as pptt ccaacc hhooggootthhssttddllrr  eeaaswwthhoouuttaahhtthh eewwnn  hhoogg  nnaarraa ffmmaassggnn,,ttaannnn nn iiss oottbbuuhhss llssiiggttoossaaddwwaa oo..WW llyydd gmms, ssd hh oorrglaasss  aaddttmmrr oo aaeeii nnii  eehhtttteeaaeeoo eeen.</p>
lt="Child rrssee ii eett""sscc""ssttss/ddffuuttffllssbbuuhhnnggtteeth–787733__66__22..pp""ssyyee""eeiihh::44pp;;wwddhh9900xx>>//>><>ns;eimratis see ear n hlslf a o u a enwie n tldaot,tghrwtha h cross ath bt, hhItre ntl al hi n uto ewid. ditsmdththshppn oenh. pnbsppMM oo iippyynnggected vvrrttiigghh aa eerree bbuu aaiigg crr ffhhsstteehh eerrguullrryyssiippddbbuuhhnn hhmmbbffrr eettmm,,  oftenn  ttll  eeffbb hhtthh aa ooeeii,,bbooiiggffeehhppooff,,ttat mmllee f oothpaste, n y ace. e aarree nniiddlliiggoo wwee rraassaatteerr  ddiinnee,,yyss ooeeaaee uu  ttll uuaarryy..  HHe mmaaee rrmmdd xxuuee bbuu oo iiee eewwssii hh vvnnnnggaaddppooiiee oocceennhhsstteehhii hh oonnnn oo ooggrr<p>  Oh, did I
Thhrr eeeetteettrraass ttffrrtt eellaaccddbb tthh ttrrssiikkrr nn hh eekkyyppiiee,,ii e identification eellii  hhssccmmeerroommee  foo  ii aakknbsp;I gave himmeeaappee rrmmtteeaaiiaa orld. aakkddaabboouutthhoowweevveen wwiidd  eessssmmdd uueetteerrtteehhwwrr ccllaa..IIaattmmttddtt xxllin nnaassmmllffee aannrrtt  ii hhttcceenniinnggssmmiissssmmant..WW aacced oouueettrr ooeettee,, hhrr eesswwhhwwzzooeeeepprr  llaa hh iinn eett..//pp>>
nbsp;
went n skiigghhmmaaoottwwaa ooll aappnnii  eessooppddccaaggnn nn ashing ur llttee,,ii  eeddddnnttssooee,,aaeeffoo iitt  llttssoo ii oo aallssmm rofessionnll ooddee llaa uu aapptt wwcc  eerr eewwssnnttiippeessddbbttccrriiddoo ttbboonly iihhhhs iitteettiikk..//>>>nb
needdyy  ggaaeehhmmooeeoo yyffvvrrtt hhllrrnn ookk– Krruu nn  aattss  bb hh oowwggaa rrttrrTToobbjjrrnn ggee..FFoorr thooee  wwhhoohhvv oo eed ttoo oonnttrreemeemmbeerr ii ttii bbuu ww rrllss hh iieeii eessmmuuhh ee ssaalliittll oo,,who aaee  rruuhhnn ii  eett..KKrruuss  aannddBBccuu,,oo hh  ttee  aadd eellooee hh  oooo oobb iiiiggii llcc,,wweeee teeffaattoo hhcclltt aaee,,ccooiiss nn ttee  rraats  nneevvrr  nnss oottee aaeeaarrssddnce oo hhmmeevvssii hh oossmmuuhhby nocking ooee uu nnJJnn eeett  iihh thhii iitteehhmmeess hh ookk uullssee nn 949, eeolutiinnzzddddntallhhaatt ttttee tiimmee nnoottnnttll,,ii ii oo eeoouuiinnzzeemm  oossuuhhaattyyhhbbtt../p>
needdyy  ggaaeehhmmooeeoo yyffvvrrtt hhllrrnn ookk– Krruu nn  aattss  bb hh oowwggaa rrttrrTToobbjjrrnn ggee..FFoorr thooee  wwhhoohhvv oo eed ttoo oonnttrreemeemmbeerr ii ttii bbuu ww rrllss hh iieeii eessmmuuhh ee ssaalliittll oo,,who aaee  rruuhhnn ii  eett..KKrruuss  aannddBBccuu,,oo hh  ttee  aadd eellooee hh  oooo oobb iiiiggii llcc,,wweeee teeffaattoo hhcclltt aaee,,ccooiiss nn ttee  rraats  nneevvrr  nnss oottee aaeeaarrssddnce oo hhmmeevvssii hh oossmmuuhhby nocking ooee uu nnJJnn eeett  iihh thhii iitteehhmmeess hh ookk uullssee nn 949, eeolutiinnzzddddntallhhaatt ttttee tiimmee nnoottnnttll,,ii ii oo eeoouuiinnzzeemm  oossuuhhaattyyhhbbtt../p>
t==KKrruussaaddBBccuu" rc="https:://ppooddwwkkiieeddiiaaooggwwkkiippeddaaccmmoonn//hhmm////d//KKaaiiuussuudd__aattss00..PP//00pp–aaiissuuddBBkkuu__33JJGG ttll==hhiihh::3333ppxx;;wwddhh8800pxx"">>//>>   And then,,hhssffrrtteeee  eennttaalltteetteettccme nto iiwwaaddssookkhhs ittle oold. he eerraadd  nnxxiitt,,wwiihheegglleedd ii  rroorrtt hh iiittaatttteeddeettss  uuggrr,,wwrr vvrrhhlliiggeeee oo ee nntteebbggssaayyddnnaa hhii,,hh nnuurrddwwtt eeble oocc  bboouu hhtthhppeeed o en rrmmtteebboo,,  hhnnhh eetttt  ee ii eettss..//pp pp&&bbppIIssiiee,,hhldinn ii aaddii eessuuance,, upload tll ii hhttaa oonnaa ee ttrree rrssiigghhsstteeh very aa,,KKrruu  nn aattsswwnn  ttoo  ssee  nn  aa aatttt  ookkffrraaoohhrrnnuuhhyybbyy hh aa  wwee oooott uu aaee llaaiig  hhiiss eett..//>>bp a orbeswth yo ve ne
t==KKrruussaaddBBccuu" rc="https:://ppooddwwkkiieeddiiaaooggwwkkiippeddaaccmmoonn//hhmm////d//KKaaiiuussuudd__aattss00..PP//00pp–aaiissuuddBBkkuu__33JJGG ttll==hhiihh::3333ppxx;;wwddhh8800pxx"">>//>>   And then,,hhssffrrtteeee  eennttaalltteetteettccme nto iiwwaaddssookkhhs ittle oold. he eerraadd  nnxxiitt,,wwiihheegglleedd ii  rroorrtt hh iiittaatttteeddeettss  uuggrr,,wwrr vvrrhhlliiggeeee oo ee nntteebbggssaayyddnnaa hhii,,hh nnuurrddwwtt eeble oocc  bboouu hhtthhppeeed o en rrmmtteebboo,,  hhnnhh eetttt  ee ii eettss..//pp pp&&bbppIIssiiee,,hhldinn ii aaddii eessuuance,, upload tll ii hhttaa oonnaa ee ttrree rrssiigghhsstteeh very aa,,KKrruu  nn aattsswwnn  ttoo  ssee  nn  aa aatttt  ookkffrraaoohhrrnnuuhhyybbyy hh aa  wwee oooott uu aaee llaaiig  hhiiss eett..//>>bp a orbeswth yo ve ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *